FAQ

Uvjeti najma

OPĆI UVJETI NAJMA VOZILA

UVODNE ODREDBE 1.1. Ovim Općim uvjetima, koji prate i čine sastavni dio Ugovora o najmu između Connitor d.o.o., kao Najmodavca i pravne ili fizičke osobe kao Najmoprimca (dalje u tekstu: Ugovor), uređuju se ovlaštenje i upravljanje vozilom u leasingu, njegovim preuzimanje i povrat, održavanje, popravak oštećenja, plaćanje leasinga, osiguranje, prometna nezgoda, te druga prava i obveze koje u cijelosti obvezuju obje strane prihvaćaju potpisom Ugovora. 1.2. Potpisom Ugovora Najmoprimac potvrđuje da je upoznat s cjenikom, tarifom i pravilima osiguranja koji prate Ugovor i čine njegov sastavni dio. 1.3. Pojmovi definirani u Ugovoru o najmu, osim ako nije drugačije navedeno, imaju isto značenje u ovim Općim uvjetima.

 1. OVLAŠTENJE I UPRAVLJANJE VOZILOM U LEASINGU 2.1. Vozilo se iznajmljuje vozačima koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete u pogledu minimalne dobi i godina posjedovanja vozačke dozvole (stariji od 18 godina uz posjedovanje vozačke dozvole minimalno 12 mjeseci) 2.2. Najam vozila od mjesec dana najduži je mogući rok određen ovim Ugovorom o najmu. Za najam od mjesec dana ili druge vrste najma vozila sastavlja se aneks Ugovora. 2.3. Samo Najmoprimac je osoba koju je Najmodavac ovlastio Ugovorom kao dodatni vozač i može upravljati vozilom u leasingu, pridržavajući se svih odredbi ovih Općih uvjeta i svih važećih Ugovora o najmu. 2.4. Najmoprimac se obvezuje koristiti vozilo u osobne svrhe te ga neće koristiti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih lijekova, u nezakonite svrhe, obuku vozača, prijevoz putnika ili robe uz naknadu, za vožnju ili vuču bilo koje vrste vozila ili predmet, za terensku vožnju, za sportske manifestacije (utrke ili brzinske vožnje) te ga ne davati u podnajam. 2.5. Najmoprimac se obvezuje koristiti vozilo unutar granica Republike Hrvatske i neće prelaziti državnu granicu Republike Hrvatske bez prethodnog odobrenja Najmodavca, au protivnom se obvezuje u cijelosti podmiriti eventualne troškove štete (uključujući gubitak vozila). 2.6. Najmoprimac mora zatražiti prethodno odobrenje Najmodavca za korištenje vozila izvan teritorija Republike Hrvatske uz doplatu osiguranja vozila u iznosu od 75,00€ (PDV uključen). 2.8. U slučaju putovanja kroz zemlje EU-a i zemlje izvan EU-a primjenjuju se obje naknade prekogranične naknade. 2.9. Za putovanje unajmljenim vozilom trajektom po hrvatskim otocima potrebno je pismeno odobrenje najmodavca u trenutku preuzimanja (naziv proizvoda: TRN). Ovaj proizvod je obavezan za sve iznajmljivače koji putuju trajektom na hrvatske otoke. Cijena je 30,00€ (PDV uključen) po najmu. Ovaj proizvod nije vrijedan za prekogranično iznajmljivanje. Ako je mjesto povratka različito od mjesta preuzimanja, naknade za JEDAN SMJER će se primijeniti povrh troškova NAKNADE ZA TRAJEKT. Vozilo bez pisanog odobrenja Najmodavca nije pokriveno za bilo kakvu štetu ili gubitak za vrijeme dok je ostalo na brodu i/ili za štetu na vozilu na trajektu/otoku. Pisano ovlaštenje dodaje se Ugovoru o najmu u trenutku preuzimanja nakon plaćanja ove naknade.
 2. REZERVACIJA VOZILA 3.1. Za svaku unaprijed uplaćenu rezervaciju Najmodavac neće izvršiti povrat novca ako klijent ne preuzme vozilo i neće biti izvršen povrat novca ako se vozilo vrati ranije od očekivanog. 3.2. Najmodavac je dužan imati vozilo spremno za preuzimanje do 2 sata od vremena rezervacije (ili vremena slijetanja leta ako je broj leta naveden u rezervaciji). Ako Najmoprimac ne preuzme vozilo unutar 2 sata od vremena rezervacije/leta, a Najmoprimac nije obavijestio poslovnicu za preuzimanje o svom kasnom dolasku, rezervacija će se smatrati otkazanom.
 3. PREUZIMANJE VOZILA 4.1. Najmoprimac je dužan prilikom preuzimanja vozila potpisati Zapisnik o stanju vozila (u daljnjem tekstu: Zapisnik) koji je sastavni dio Ugovora o najmu. 4.2. Prije potpisivanja Izvješća Najmoprimac je dužan provjeriti stanje vozila i dodatne opreme. Ukoliko neki dio dodatne opreme nedostaje ili postoje drugi nedostaci, Najmoprimac je dužan odmah navesti nedostatke i dati primjedbe na stanje vozila. 4.3. Najmoprimac potpisom na Zapisniku potvrđuje da je izvršio provjeru stanja vozila i potvrđuje preuzimanje strojno-ispravnog vozila sa svom pripadajućom opremom i dokumentima te da nema drugih primjedbi na stanje vozila i opreme. 4.4. Najmoprimac treba vratiti vozilo s istom količinom goriva kao u trenutku preuzimanja, au slučaju vraćanja vozila s manje goriva, najmoprimcu se naplaćuje količina goriva koja nedostaje (naplaćuje se prema cijenama goriva Najmodavca). U slučaju da se to vozilo vrati s više goriva nego što je dano u trenutku preuzimanja, neće biti izvršen povrat novca. 4.5. Najmoprimac može kupiti unaprijed prodano gorivo, čija je cijena konkurentna u odnosu na lokalne benzinske postaje. U slučaju da Najmoprimac kupi unaprijed prodano gorivo, neiskorišteno gorivo se ne vraća. 4.6. Dostava i preuzimanje unutar radnog vremena moguće na upit. Klijent treba kontaktirati poslovnicu najmanje 24 sata prije preuzimanja ili vraćanja.
 4. POSTUPAK VRAĆAJA VOZILA 5.1. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo u roku (sat, dan, mjesec i godina) i na mjesto, kako je navedeno u Ugovoru u stanju sa svom pripadajućom opremom i dokumentima. 5.2. Najmodavac zadržava pravo tražiti prijevremeni povrat vozila. 5.3. Prilikom povrata vozila Najmoprimac je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku Najmodavca Ugovor o najmu i Izvješće o stanju vozila. Ovlašteni djelatnik će u nazočnosti Najmoprimca pregledati vozilo i u Zapisniku unijeti podatke o utvrđenim nedostacima u odnosu na stanje vozila pri preuzimanju od strane Najmoprimca. 5.4. Najmoprimac može produljiti najam najkasnije 24 sata prije isteka najma uz suglasnost Najmodavca. U protivnom smatrat će se da je vozilo protupravno prisvojio Najmoprimac. Ukoliko 6 sati nakon isteka Ugovora o najmu Najmoprimac, bez prethodne obavijesti Najmodavcu, ne vrati vozilo, otuđenje vozila i podaci o Najmoprimcu bit će prijavljeni policiji. 5.5. Povrat vozila vrši se unutar gradskih centara tijekom radnog vremena, dok je povrat izvan radnog vremena i gradskih poslovnica moguć uz nadoplatu i prethodnu suglasnost Najmodavca. 5.6. Ukoliko vozilo nije vraćeno u poslovnicu u kojoj je vozilo preuzeto, već u drugu poslovnicu Najmodavca, konačan obračun će biti onaj koji izvrši ta druga poslovnica. Poslovnica koja je izvršila primopredaju vozila dužna je potvrditi takav konačni obračun te zadržava pravo najmoprimcu poslati ispravljen račun u skladu s Uvjetima najma važećim u trenutku preuzimanja vozila. 5.7. Ukoliko vozilo nije vraćeno u poslovnicu Najmodavca već je ostavljeno na drugom mjestu ili vraćeno u poslovnicu nakon njenog radnog vremena, a takav način povrata vozila nije prethodno dogovoren sa Najmodavcem, Najmoprimac je dužan platiti ugovorene naknada za isporuku u iznosu koji je jednak naknadi za isporuku koju je naveo Najmodavac. 5.8. Ukoliko je Najmoprimac vratio vozilo nakon datuma navedenog u Ugovoru o najmu, a cijene su u međuvremenu promijenjene, Najmodavac je ovlašten naplatiti nove cijene od predviđenog datuma povrata vozila. 5.9. Zaposlenici Najmodavca imaju pravo u svakom trenutku izvršiti tehnički pregled vozila. U slučaju da utvrde da Najmoprimac ne poštuje uvjete Ugovora o najmu, djelatnici Najmodavca ovlašteni su oduzeti vozilo Najmoprimcu. 5.10. Najmoprimac je dužan vratiti vozilo u dogovoreno vrijeme povrata u Ugovoru o najmu uz maksimalan poček od 59 minuta bez naknade ako je do isteka najma više od cijelog dana (24 sata) najma nakon čega Najmodavcu je dopušteno naplatiti minimalno jedan cjelodnevni najam.
 5. ODRŽAVANJE VOZILA 6.1. Najmoprimac se obvezuje svjesno koristiti vozilo, održavati ga, održavati i opterećivati na odgovarajući način u skladu s uputama proizvođača te da neće vršiti nikakve izmjene dijelova, jedinica ili sklopova na vozilu io tome obavijestiti Najmodavca. 6.2. Valjanim dokazom o fakturi i njegovoj podmirenosti Najmodavac će nadoknaditi sve troškove redovnog servisnog održavanja vozila i odobrenih popravaka vozila. 6.3. Najmoprimac se obvezuje da neće ostavljati dokumente vozila bez nadzora u vozilu za vrijeme trajanja najma. U slučaju krađe vozila s dokumentima vozila, smatra se da je Najmoprimac prekršio Ugovor i odgovara Najmodavcu za cjelokupni iznos nastale štete i ne može se pozivati na izuzeće od naknade nastale štete. 6.4. Najmoprimac se obvezuje snositi sve troškove pranja vozila, popravka guma, prometnih prekršaja (također i nakon raskida Ugovora), kao i sve ostale troškove nastale tijekom korištenja vozila iz leasinga, osim troškova koje snosi Najmodavac, odnosno Osiguravatelja.
 6. KVAR NA VOZILU 7.1. Najmodavac ne snosi odgovornost niti za naknadu niti za kašnjenje uzrokovano neispravnošću ili kvarom vozila. 7.2. U slučaju kvara ili oštećenja tijekom trajanja najma, Najmodavac se obvezuje najmoprimcu osigurati zamjensko vozilo u roku od 24 sata nakon prijave kvara ili oštećenja od strane Najmoprimca Najmodavcu. 7.3. Sve potrebne popravke koje je poduzeo Najmoprimac ili zamjenu dijelova vozila moguće je obaviti samo u ovlaštenom servisu u kojem je popravak obavljen uz obvezno vraćanje promijenjenih dijelova. U suprotnom, troškovi se neće smatrati važećim. 7.4. U slučaju kvara vozila izvan teritorija Republike Hrvatske, Najmoprimac se obvezuje kontaktirati Najmodavca u Hrvatskoj radi dogovora o popravku vozila. Iznajmljivač će izvršiti povrat troška popravka uz predočenje originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela koji je zamijenjen zbog kvara. Prilikom prelaska državne granice Najmoprimac se obvezuje carinskom službeniku predočiti račun na ovjeru. 7.5. Prilikom povrata vozila, ako se bilo koji dio vozila ili njegove opreme smatra promijenjenim bez prethodnog odobrenja Najmodavca ili čak izgubljenim, Najmoprimcu se naplaćuje naknada u iznosu tržišne cijene promijenjenog ili izgubljenog dijela opreme, vrijedi na dan povrata vozila.
 7. PLAĆANJE ZAKUPNINE 8.1. Najmoprimac se obvezuje najmodavcu na njegov pisani zahtjev platiti iznos dnevnog najma po ugovorenoj tarifi te dnevne dodatke i nastale troškove koji se pribrajaju ukupnom iznosu. 8.2. U slučaju da Najmoprimac podmiruje obveze leasinga vozila kreditnom karticom, ovlašćuje Najmodavca potpisom Ugovora o leasingu da direktno naplati izdavatelja kreditne kartice, bez slip obrasca, sve troškove leasinga. U slučaju da Najmoprimac nije platio dodatno osiguranje (SCDW, Najmoprimac potpisom Ugovora o najmu ovlašćuje Najmodavca da od izdavatelja kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu u visini franšize. 8.3. Ukoliko Najmoprimac podmiri leasing vozila obveze temeljem izdane ponude obvezuje se platiti ugovoreni iznos u roku i pod uvjetima navedenim na računu 8.4 U slučaju kašnjenja plaćanja Najmoprimac se obvezuje Najmodavcu platiti zakonske zatezne kamate na iznos u kunama, čija je visina propisana Uredbom o visini zakonskih zateznih kamata.
 8. OSIGURANJE 9.1. Najmoprimac se obvezuje podmiriti svu štetu do punog iznosa vozila (oštećenje, krađa, gubitak vozila), nastalu tijekom trajanja najma kao i nastalu štetu za izgubljenu dobit uslijed popravka vozila u trajanju do do najviše 30 dana ako je ista nastala krivnjom Najmoprimca ili trećih osoba kojima je Najmoprimac ustupio vozilo. Šteta za izmaklu korist utvrđuje se temeljnim cjenikom dnevnog najma koji je priložen uz Ugovor i njegov je sastavni dio. 9.2. Prilikom sklapanja Ugovora o najmu, Najmoprimac može platiti dnevni dodatak u iznosu koji je dogovoren na temelju važeće cijene navedene u cjeniku za Collision Damage Waiver (CDW). Time je oslobođen svake odgovornosti za štetu iz stavka 9.1, osim osobnog sudjelovanja u toj šteti (franšiza). 9.3. Po sklapanju ovog Ugovora, Najmoprimac može plaćati dnevni dodatak u iznosu ugovorenom temeljem važećeg cjenika, navedenog na cjeniku, za zaštitu od krađe (TP). Temeljem toga oslobađa se svake odgovornosti za slučajeve gubitka ili krađe vozila ili bilo kojeg njegovog dijela, osim osobnog sudjelovanja u šteti (franšiza). 9.4. Po sklapanju Ugovora i uplatom Super Collision Damage Waiver (SCDW) u iznosu ugovorenom temeljem važeće cijene, navedene u cjeniku, Najmoprimac se može dodatno osigurati od osobnog sudjelovanja u šteti – franšize tijekom najma. razdoblje. Takvo osiguranje (SCDW) vrijedi samo za prvu štetu nastalu na vozilu, au slučaju druge i svake sljedeće štete na vozilu, franšiza će se platiti u punom iznosu navedenom u Ugovoru o najmu, bez obzira na procijenjenu štetu. vrijednost štete. 9.5. Po sklapanju Ugovora Najmoprimac može plaćati dnevni dodatak u iznosu prikazanom na važećem cjeniku, (kotači, donja strana, stakla) WUG u iznosu dogovorenom na temelju važeće cijene, navedene na cjeniku, Najmoprimac dodatno se mogu osigurati od osobnog sudjelovanja u šteti – franšize tijekom trajanja najma. Takvo osiguranje (WUG) vrijedi samo za prvu štetu nastalu na staklu, donjoj strani ili kotačima, au slučaju druge i svake sljedeće štete na vozilu, franšiza se plaća u punom iznosu navedenom u Ugovoru o najmu. , bez obzira na procijenjenu vrijednost štete. 9.6. Najmoprimac se obvezuje podmiriti sve štete (kvarove, gubitak, krađu vozila ili njegovih dijelova i izgubljenu dobit) bez obzira na plaćene dodatke iz stavaka 9.2., 9.3., 9.4. i 9.5., ako je šteta nastala korištenjem vozila suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta ili krajnjom nepažnjom ili predumišljajem. 9.7. Osobno sudjelovanje u šteti – franšiza ovisi o grupi vozila, utvrđuje se važećim cjenikom na temelju odluke Najmodavca koja je priložena uz Ugovor i njegov je sastavni dio. 9.8. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva štetu na motoru zbog nedostatka ulja ili točenja pogrešne vrste goriva, štetu koju prouzroči vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, štetu uzrokovanu neovlašteni vozač, eventualno oštećenje vozila nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji. Ove štete terete najmoprimca. 9.9. Konzumacija duhanskih proizvoda u vozilu je strogo zabranjena, kazna za prekršaj je 500 €. Također nije dopušteno sjediti u mokrom kupaćem kostimu, cijena čišćenja je 250 €.
 9. PROMETNA NESREĆA 10.1. U slučaju prometne nezgode, Najmoprimac se obvezuje pozvati policiju na mjesto prometne nezgode ili nezgodu prijaviti nadležnoj policijskoj postaji. U suprotnom, najmoprimac može biti odgovoran za nastalu štetu. 10.2. Najmoprimac se obvezuje osigurati vozilo od daljnjih šteta, te čekati upute Najmodavca o daljnjem korištenju vozila i postupati u skladu s Najmodavcem te podnijeti pismenu prijavu nezgode. 10.3. U slučaju nastale štete, Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo u najbližu poslovnicu u uvjetima utvrđenim nezgodom. 10.4. Najmoprimac se obvezuje sudjelovati u svim postupcima naplate štete prema trećoj osobi, u suprotnom, sve troškove nastale nezgodom snosi osobno.
 10. NAKNADE ZA PARKIRANJE I NAKNADE ZA PROMETNE PREKRŠAJE 11.1. Najmoprimac je dužan podmiriti sve kazne za parkiranje uzrokovane tijekom najma u razdoblju trajanja ugovora o najmu. Najmoprimac je dužan kopiju uplate dostaviti Najmodavcu ako ih isti zatraži. U slučaju da se kazna za parkiranje ne plati u roku navedenom na kazni za parkiranje, Najmodavac treba obavijestiti Najmoprimca da će kazna za parkiranje biti naplaćena. Iznos kazne za parkiranje bit će uvećan za iznos od 15,00€ (PDV uključen) od administrativne naknade. Kreditna kartica Najmoprimca teretit će se za kaznu parkiranja, o čemu Najmodavac obavještava Najmoprimca prilikom preuzimanja. Ako nije moguće naplatiti kaznu za parkiranje kreditnom karticom, Najmodavac može nastaviti s postupkom prisilnog nadmetanja. 11.2. Potpisivanjem Ugovora iu slučaju kršenja zakona tijekom trajanja najma, Najmoprimac dopušta Najmodavcu da svoje osobne podatke (presliku dokumenata Najmoprimca, adresu i sl.) podijeli s policijom ili drugim državnim tijelima.
 11. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 12.1. Potpisivanjem ugovora Najmoprimac dopušta Najmodavcu obradu njegovih osobnih podataka, kao i osobnih podataka trećih osoba navedenih u Ugovoru, a koji su nužni za ispunjavanje obveza iz ugovora i EU te kao propisano zakonom. Osobni podaci su svi podaci potrebni za provjeru identiteta Najmoprimca. 12.2. Najmodavac se obvezuje da će prikupljene osobne podatke obrađivati isključivo u svrhe navedene u Ugovoru ili zakonu te ih neće dijeliti s trećim osobama bez izričitog pristanka Najmoprimca. 12.3. Najmodavac neće biti odgovoran za štetu nastalu gubitkom osobnih podataka Najmoprimca do kojih je treća osoba došla u posjed, a koja nije nastala krivnjom Najmodavca.
 12. OSTALO 13.1. U slučaju kršenja Ugovorenih obveza i Općih uvjeta od strane Najmoprimca, Ugovor se raskida, a Najmoprimac se obvezuje najmodavcu naknaditi svu nastalu štetu u visini i sadržaju koji odredi Najmodavac. 13.2. Potpisom Ugovora Najmoprimac bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči za točnost danih identifikacijskih podataka (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola), te prihvaća nadležnost suda u mjestu prebivališta Najmodavca u slučaju spora.